Who are we?

We are Glow In The Dark Netherlands B.V., a Dutch media agency registered at the Dutch chamber of commerce under number: 89776674. We are legally registered at Reduitlaan 27, 4814DC Breda, The Netherlands.

Wie zijn wij?

Wij zijn Glow In The Dark Netherlands B.V., een Nederlandse mediaproducent geregistreerde bij de Kamer van Koophandel onder nummer 689776674. Wij zijn juridisch gevestigd op Reduitlaan 27, 4814DC Breda, Nederland.

Our webadres is / onze webadres is:
www.glowinthedark.tv

Contactform

An anonymized string created from your email address (also called a hash) can be sent to the Gravatar service. The privacy policy page of the Gravatar service can be found here: https://automattic.com/privacy/.

When visitors use the contact form on the site, we collect the data shown in the contact form, the visitor’s IP address and the browser user agent to help spam detection.

Contactformulier

Als bezoekers het contactformulier gebruiken op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het contactformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.

Cookies

When you contact us via the contact form on our site, you can indicate whether your name, e-mail address and site may be stored in a cookie. We do this for your convenience so that you do not have to re-enter this information for a new response. These cookies are valid for one year.

Cookies

Wanneer je een contact opneemt via het contactformulier op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Embedded content from other sites

Posts on this site may contain embedded content (for example, videos, images, messages, etc.). Embedded content from other sites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other site.

These sites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including recording your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that site.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Who we share your data with

We only share data with third parties if this is required by law or for security purposes.

Met wie wij je gegevens delen

Wij delen alleen gegevens met derden als dit wettelijk verplicht is of voor beveiligingsdoeleinden.

How long we keep your data

When you use the contact form, that message and the metadata of that message will be saved forever. In this way, we can automatically recognize and approve follow-up messages instead of having to moderate them.

For users who register on our site (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Site administrators can also view and edit this information.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je het contactformulier gebruikt dan wordt dat bericht en de metadata van dat bericht voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolberichten automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

What rights you have over your data

If you have contacted us via the contact form, you can request an export file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include data that we are required to keep for administrative, legal or security purposes.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je via het contactformulier contact hebt opgenomen, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Where we send your data

Visitor messages may be checked through an automated spam detection service.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden berichten van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.