Glow In The Dark  
Algemene Voorwaarden – Juni 2020 – v.2.4

1. Definities

1.1. Acceptatie: de vaststelling door de Opdrachtgever dat de geleverde Producten en/of Diensten voldoen aan de Specificaties of Documentatie. 

1.2. Algemene voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden Glow In The Dark. 

1.3. Apparatuur: de door Glow In The Dark te leveren of ter beschikking te stellen hardware, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst of in een Bijlage alsmede hardware die gebruikt wordt voor de uitvoering van een opdracht waaronder camera’s, computers, gegevensdragers en dergelijke. 

1.4. Bijlage(n): aanhangsel(s) bij de Overeenkomst die deel uitmaken van de Overeenkomst. 

1.5. Data: alle gegevens (waaronder tekst-, foto-, video-, geluidsbestanden, illustraties en andere informatie) die Opdrachtgever opslaat, distribueert of anderszins verwerkt met gebruikmaking van de Producten en/of Diensten of aan Glow In The Dark ter beschikking stelt voor het leveren van de Producten en/of Diensten. 

1.6. Derde: een partij die met opdrachtgever een contract sluit met betrekking tot de koop of verkoop van een object dan wel een dienst laat verrichten.

1.7. Diensten: de door Glow In The Dark uit te voeren werkzaamheden als beschreven in de Overeenkomst. 

1.8. Gebrek: het aantoonbaar en reproduceerbaar niet voldoen van een Product of Dienst aan de Specificaties van dat Product of die Dienst. 

1.9. Glow In The Dark (Opdrachtnemer): De eenmanszaak, genaamd Glow In The Dark, gevestigd te Waalwijk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60434538 inclusief additionele handelsnamen welke onder dit nummer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

1.10. Personeel: Personen, zpp’ers of bedrijven in dienst van Glow In The Dark dan wel leveranciers of derde partijen die ingehuurd worden door Glow In The Dark ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht.

1.11. Overeenkomst: het schriftelijke document (in de vorm van een offerte, aanbieding of aparte overeenkomst) van Glow In The Dark met de beschrijving van de door Glow In The Dark te leveren of ter beschikking te stellen Producten en/of Diensten en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn die tot stand komt tussen de opdrachtgever en een derde

1.12. Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijk persoon die aan Glow in The Dark een opdracht verstrekt.

1.13. Partij: een Partij bij de Overeenkomst. 

1.14. De producent: De eenmanszaak, genaamd Glow In The Dark

1.15. Producten: de door Glow In The Dark te leveren of ter beschikking te stellen zaken (waaronder Apparatuur) en/of mediaproducten, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst of in een Bijlage. 

1.16. Specificaties: de overeengekomen (functionele en technische) eisen ten aanzien van de Producten en/of Diensten zoals nader zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst of in een Bijlage. 

1.17. Vertrouwelijke informatie: Alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect ontvangen informatie die op enigerlei wijze als vertrouwelijk is aangemerkt en/of waarvan de ontvanger weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie vertrouwelijk is waaronder in ieder geval begrepen informatie over Producten en Diensten, persoonsgegevens, bedrijfsinformatie, technische informatie en financiële informatie.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en onderhandelingen tussen Glow In The Dark en de Opdrachtgever, alsmede op alle (rechts)handelingen tussen Glow In The Dark en Opdrachtgever. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2.2. Door het aangaan van de Overeenkomst dan wel door feitelijk gebruik van de Producten en/of Diensten door Opdrachtgever, gaat Opdrachtgever akkoord met de inhoud van deze Algemene voorwaarden.

2.3 Onderliggende voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van een andere partij op welke wijze dan ook aan Glow In The Dark kenbaar gemaakt en ongeacht waar de overeenkomst is gesloten of de prestatie door Glow In The Dark geleverd wordt. Van dit artikel kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk door partijen worden afgeweken.

2.4. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van een Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden hebben deze Algemene voorwaarden voorrang, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze Algemene voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit dit deel 1 met de Definities en een deel met specifieke bepalingen hebben de desbetreffende specifieke bepalingen voorrang.

2.5 Indien (een gedeelte van) een artikel van deze voorwaarden nietig zou worden of op een andere grond niet van toepassing zou zijn blijft het overige deel van dat artikel en/of deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing op een wijze die de bedoeling van het oorspronkelijke en volledige artikel en/of deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk benadert.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, tenzij in de offerte of aanbieding anders is bepaald. In geval van een wijziging van een offerte of aanbieding, vervalt de eerder uitgebracht offerte of aanbieding. Alle offertes, aanbiedingen en prijslijsten van Glow In The Dark zijn vrijblijvend en onderhevig aan mogelijke prijswijzigingen.


3.2 Acceptatie van opdrachten geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de beschikbaarheid van (productie)personeel en iedere andere discipline welke benodigd kan zijn voor de realisatie van de opdracht.

3.3. Alle offertes en aanbiedingen worden naar beste weten en vermogen opgesteld op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens. 

3.4 Overschrijdingen van offertes en aanbiedingen tot tien (10) procent worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld. Het begrotingsrisico is te allen tijde exclusief btw en andere eventuele verzend-, transport-, reis- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte of aanbieding door Opdrachtgever, dan wel door feitelijke aanvang van de uitvoering van de levering van de Producten of Diensten door Glow In The Dark op verzoek van Opdrachtgever. 

3.6 Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien die tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Glow In The Dark kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs dient te begrijpen dat die offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4. Opdracht

4.1 De producent heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.2 Geen enkel gebruik dan wel distributie van het product of dienst op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de producent nog niet heeft voldaan.

4.3 De opdrachtgever heeft het recht om na oplevering van het product eenmalig gewenste aanpassingen door te geven aan de producent naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De gewenste aanpassingen dienen uiterlijk 14 dagen na oplevering van het product kenbaar gemaakt te worden aan de producent. 

4.4 Glow In The Dark heeft het recht het Personeel te vervangen door Personeel met dezelfde kwalificaties. 

4.5 Glow In The Dark heeft het recht om derden in te huren voor het uitvoeren van de opdracht.

4.6 De opdrachtgever is tijdens het uitvoeren van een opdracht op locatie, tenzij anders overeengekomen, verantwoordelijk voor het voorzien van voldoende, kwalitatief eten en drinken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid alsmede toegang tot drinkwater tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 

4.7 De opdrachtgever is verplicht, wanneer de opdracht buiten Nederland plaatsvindt tot vergoeding van accommodatie, eten, drinken, vervoer alsmede internationale vluchten. Kosten voor het missen en annuleren van vluchten, repatriëring en de daaruit volgende kosten zijn volledig verhaalbaar op de opdrachtgever.

4.8 De producent is gerechtigd het, al dan niet onder opdracht, gemaakte (ruw) audiovisueel materiaal te bewaren. De producent is echter nimmer verplicht tot het bewaren van materiaal tenzij hiertoe in de overeenkomst van wordt afgeweken. 

4.9 Oplevering van het product of de producten geschiedt niet langer dan zes (6) maanden na het beëindigen van de draai periode tenzij hier in de overeenkomst van wordt afgeweken.

5. Vergoedingen en tarieven

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijke anders overeengekomen of door de producent vermeld. 

5.2. Alle betalingen zijn in euro tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld in de overeenkomst.

5.3 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere eventuele verzend-, transport-, reis-, parkeer- en portokosten, andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.4 Alle (deel)betalingen die met de Opdrachtgever in de overeenkomst zijn overeengekomen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata door Glow In The Dark ontvangen te zijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Glow In The Dark hanteert, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, een deelbetaling van minimaal 50% van het totale offertebedrag vóór aanvang van de opdracht. Na oplevering wordt het resterende bedrag, indien van toepassing vermeerderd met meerkosten, in rekening gebracht.

5.5 Glow In The Dark behoudt zich het recht voor om pas tot oplevering van producten, bestanden en andere zaken die voortvloeien uit de overeenkomst over te gaan na ontvangst van de volledige betaling door de Opdrachtgever. Licenties en eigendomsoverdracht geschiedt pas na ontvangst van volledige betaling door de Opdrachtgever.

5.6 Een betaling is door Glow In The Dark ontvangen als het geld daadwerkelijk en controleerbaar op haar rekening is bijgeschreven.

5.7 Glow In The Dark is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden na het verzenden van de offerte of aanbieding te verrekenen met de Opdrachtgever.

5.8 Eventuele aanvullingen op de overeenkomst na het tot stand komen hiervan, al dan niet de verzilvering van opties binnen deze overeenkomst, geven Glow In The Dark het recht deze te verrekenen met de Opdrachtgever.

5.9 Indien een (deel)betaling niet op of voor de overeengekomen betaaldatum is ontvangen, is de Opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in verzuim en vanaf de vervaldag wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens heeft Glow In The Dark alsdan het recht aan de Opdrachtgever alle eventueel te maken (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de overige aanspraken die Glow In The Dark zou kunnen hebben op vergoeding van kosten en schade.

5.10 Indien de Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot (deel)betaling(en) heeft Glow In The Dark het recht haar prestatie voor de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken of na het niet ontvangen van de verschuldigde (deel)betaling na het verloop van een redelijke termijn van een week de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding of restitutie aan de Opdrachtgever verschuldigd te zijn. Het totaal van de in de overeenkomst genoemde bedragen is dan onmiddellijk, volledig en zonder verdere kennisgeving opeisbaar. Zelfs in het geval dat na betaling van alle(deel)betalingen Glow In The Dark besluit om toch met haar levering van de prestatie voor de Opdrachtgever verder te gaan kan in dergelijke gevallen niet gegarandeerd worden dat de levering op hetzelfde tijdstip en in dezelfde vorm plaats zal vinden.

6. Oplevering
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Glow In The Dark ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Glow In The Dark.

6.2 Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden, bepaalde onderdelen van de overeenkomst niet geleverd kunnen worden door Glow In The Dark, is de Opdrachtgever desalniettemin verplicht, de levering in die gewijzigde vorm af te nemen als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de levering in die gewijzigde vorm naar aard en inhoud belangrijke overeenkomsten vertoont met de oorspronkelijke levering.

6.3 Indien partijen op grond van hetgeen gesteld in lid 7.3 bepalen dat zij de levering in die gewijzigde vorm geen doorgang willen laten vinden zullen de regels voor restitutie aan de Opdrachtgever zoals omschreven onder 6.2 van toepassing zijn.

6.4 De Opdrachtgever vrijwaart Glow In The Dark voor enige schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de Opdrachtgever, dan wel van personen welke namens of in de plaats van de Opdrachtgever gebruik maken van de levering welke worden verstrekt door Glow In The Dark.

6.5 Glow In The Dark heeft de inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te doen plaatsvinden als met de Opdrachtgever is overeengekomen. Glow In The Dark is, indien daartoe door omstandigheden gedwongen, echter gerechtigd van de levering van diensten en producten af te wijken.

6.6 Glow In The Dark is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren en het al dan niet voorzien van de naam van producent en/of regisseur. Bij distributie of publicatie van het product is de opdrachtgever verplicht tot het plaatsen van naamsvermelding in de beschrijving of aftiteling van het product tenzij anders overeengekomen. 

6.7 Glow In The Dark is gerechtigd het in opdracht vervaardigde als portfoliomateriaal te gebruiken.

6.8 Glow In The Dark is gerechtigd, tenzij schriftelijk andere overeengekomen, de opdracht tussen de Opdrachtgever en Glow In The Dark openbaar te maken ten behoeve van marketingdoeleinden alsmede het vermelden van de naam en het logo van de Opdrachtgever.

7. Ontbinding, annuleren, exoneratie

7.1 Glow In The Dark is te allen tijde gerechtigd om opdrachten te weigeren en/of reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren indien, naar haar uitsluitend oordeel op welk moment dan ook vastgesteld, de uitvoering van dergelijke opdrachten haar zou kunnen aantasten in haar goede naam, dan wel afbreuk doen aan de standing van haar bedrijf en voorts meer in alle gevallen waarin, naar haar uitsluitend oordeel, de uitvoering van een opdracht zou kunnen leiden tot een schending van contractuele of wettelijke rechten van derden of van de goede zeden of de openbare orde. Glow In The Dark zal in een dergelijk geval niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

7.2 Glow In The Dark zal tot geen enkele prestatie gehouden zijn alvorens de Opdrachtgever naar waarheid en volledig de nodige formulieren en de overeenkomst daarin opgenomen de te leveren diensten en/of producten waar deze voorwaarden aan gehecht zijn heeft ingevuld, ondertekend en geretourneerd. In het geval dat de in de vorige volzin genoemde documenten niet naar waarheid zijn ingevuld is Glow In The Dark te allen tijde gerechtigd om de opdrachten te weigeren en/of reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren zonder dat Glow In The Dark tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

7.3 Indien de overeenkomst met de Opdrachtgever op grond van artikel 7.1 of 7.2 wordt ontbonden is Glow In The Dark in tegenstelling tot hetgeen hieromtrent in de leden van artikel 6 is gesteld tot geen enkele restitutie aan Opdrachtgever gehouden.

7.4 De Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te annuleren niet later dan twee maanden voor de aanvang van de werkzaamheden. Restitutie van reeds door de Opdrachtgever voldane gelden zal slechts plaatsvinden, indien en voor zover Glow In The Dark zelf volledige restitutie van haar leveranciers zal krijgen en zij in staat is kosteloos alle onderdelen van de door haar samengestelde levering van diensten en/of producten te annuleren waarbij het gerestitueerde bedrag echter nooit meer zal bedragen dan 50% van het totale voor de levering overeengekomen bedrag. Dit betekent tevens dat de Opdrachtgever indien zij op het moment van annuleren nog geen 50% van het totale voor diensten en/of producten overeengekomen bedrag aan Glow In The Dark had voldaan zij hier alsnog zorg voor dient te dragen binnen 14 dagen na de annulering.

7.5 Glow In The Dark kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever in een toestand zal verkeren waarin zij niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, de Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Glow In The Dark zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.6 Indien voor Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.4 reeds werkzaamheden zijn gedaan of overeenkomsten met derden gesloten ter uitvoering van de overeenkomst, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Glow In The Dark ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Glow In The Dark vóór de ontbinding heeft gefactureerd in de zin dat deze of in de overeenkomst met de Opdrachtgever zijn opgenomen en/of in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct en volledig opeisbaar.

7.7 Zaken die Glow In The Dark ter uitvoering van de overeenkomst aan de Opdrachtgever heeft geleend en/of verhuurd dienen in het geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in artikel 7.4 onverwijld aan Glow In The Dark te worden geretourneerd.

7.8 Indien een bezwaar omtrent geleverde diensten en/of producten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Glow In The Dark ter zake wordt vastgesteld, zal Glow In The Dark te haar keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Glow In The Dark nimmer verplicht.

7.9 De aansprakelijkheid van Glow In The Dark voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten en/of producten, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde.

7.10 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de producent recht op de overeengekomen vergoeding.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en (de resultaten van) de Diensten berusten bij Glow In The Dark of haar licentiegevers en worden op grond van deze Algemene voorwaarden of een Overeenkomst niet overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden. 

8.2 Glow In The Dark behoudt het recht tot distributie, licentie en verkoop van het, al dan niet in opdracht, geproduceerd materiaal, concepten, formats of ideeën al dan niet delen hiervan, aan derde partijen tenzij dit in de overeenkomst anders is opgenomen.

8.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

8.4 Opdrachtgever is in alle gevallen aansprakelijk en verantwoordelijk voor afkoop of afdracht van gebruikersrecht van materialen of composities aan BUMA STEMRA of andere belanghebbenden. Wanneer Glow In The Dark schade ondervindt door het onvolledig of niet afkopen of afdragen van gebruiksrecht van materialen of composities aan BUMA STEMRA of andere belanghebbenden dient de Opdrachtgever deze schade te vergoeden.

8.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glow In The Dark.

8.6 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Glow In The Darkvoor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

8.7 De producent is niet verplicht tot het overdragen van ruw audiovisueel materiaal tenzij anders overeengekomen. Bij het opleveren van ruw materiaal waarvan overdracht niet in de overeenkomst zijn opgenomen worden verwerkings- en licentiekosten gerekend. 

8.8 Toestemming voor gebruik van het product door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de producent is omschreven in de offerte en/of de overeenkomst en/of de daarop toeziende factuur. 

8.9 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de producent, hebben bedoeld.

8.10 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.9 genoemde exploitatierecht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de producent.

8.11 Elk gebruik van een audiovisueel werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de producent.


9. Reclameren

9.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever terstond nadat Glow In The Dark de door haar verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen veertien dagen na het leveren van het product of dienst, schriftelijk reclameren. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen veertien dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

9.2 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Glow In The Dark worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

9.3 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Glow In The Dark beslissend.

10 Aansprakelijkheid

10.1 In geval van overmacht, waaronder mede begrepen werkstaking of onvoorziene omstandigheden waardoor (een deel van) de levering geen doorgang kan vinden, mag Glow In The Dark die uitvoering van de overeenkomst indien redelijkerwijs mogelijk opschorten, respectievelijk de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, afhankelijk van het feit of de overmacht of omstandigheid al dan niet van tijdelijke aard is. Glow In The Dark is niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg van een dergelijke opschorting of ontbinding.

10.2 Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als overmacht onder meer: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, storingen in de (data)communicatieverbindingen, ontploffing, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan of ziekte van personeel van Glow In The Dark alsmede vertragingen, wanprestatie of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Glow In The Dark, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, belemmering van mogelijkheid tot reizen van betrokken personen, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën of installaties, storingen in de levering van energie en storingen of defecten aan gegevensdragers, het verloren gaan van audiovisueel materiaal na een hardware crash, kabelbreuken alsmede alle omstandigheden waardoor Glow In The Dark of haar leveranciers in de normale uitoefening van hun bedrijf worden belemmerd.

10.3 De uitbraak van pandemieën, epidemieën of gezondheid-crises en daarop mee verband houdende overheidsmaatregelen, waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs geen doorgang kan vinden of deze een gezondheidsrisico vormen voor de producent en/of haar leveranciers, gelden als overmacht en geven Glow In The Dark het recht de uitvoering van de overeenkomst indien redelijkerwijs mogelijk opschorten, respectievelijk de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, afhankelijk van het feit of de overmacht of omstandigheid al dan niet van tijdelijke aard is. Glow In The Dark is niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg van een dergelijke opschorting of ontbinding.

10.4 In het geval van opdrachten buiten Nederland waar vliegverkeer voor gebruikt wordt, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten voortkomend uit het annuleren of verplaatsen van vluchten alsmede kosten die gemaakt worden voor slaapvoorzieningen, verzorging, transport en voeding van personen en leveranciers welke onderdeel zijn van de opdracht.   

10.5 De producent is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het product of dienst tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de producent. De aansprakelijkheid van producent is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

10.6 De opdrachtgever is bij het uitvoeren van opdracht op locatie verantwoordelijk voor het creëren van een veilig werkomgeving en de vrije toegang hiertoe en is verantwoordelijk voor schade of verwondingen, niet uitsluitend dood, door het niet of onvolledige verzorgen van een veilige werkplek. Schade aan apparatuur door middel van al dan niet professionele lasers komt ten koste van de opdrachtgever. De producent is niet aansprakelijk voor schade alsmede diefstal van alle zaken, waaronder apparatuur, geld, documenten en dergelijke, welke door de opdrachtgever onder opzicht van de producent zijn gesteld.

10.7 Bij het uitvoeren van een opdracht op locatie is de opdrachtgever verplicht voor het verzorgen van een veilige, bewaakte plek waar apparatuur en persoonlijke eigendommen veilig gestald kunnen worden. De opdrachtgever is uitdrukkelijk aansprakelijk voor diefstal, of beschadiging van eigendommen van de producent, personeel alsmede gehuurde apparatuur en alle daaruit voortvloeiende kosten. 

10.8 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het duidelijk, schriftelijk communiceren van verplichte vergunningen, vereisten en regelingen welke van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht voor aanvang van de uitvoering van de opdracht. Wanneer dit niet, onvoldoende of incorrect gebeurt is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten.

10.9 De opdrachtgever is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het portretrecht van vastgelegde personen en het naleven van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen de gehele uitvoering van de opdracht.

10.10 De producent is niet aansprakelijk voor schade alsmede diefstal van alle zaken, waaronder apparatuur, geld, documenten en dergelijke, welke door de opdrachtgever onder opzicht van de producent zijn gesteld.

10.11 Glow In The Dark is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, apparatuur, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de Opdrachtgever.

11 Overige bepalingen

11.1 bij de Overeenkomst opgenomen Bijlagen en de daarin genoemde documenten waarnaar wordt verwezen maken integraal deel uit van de Overeenkomst. 

11.2 Op de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Glow In The Dark en deze daarop toepasselijke algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze algemene voorwaarden, gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant., zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

11.3 Voor alle data die vermeld worden in overeenkomsten is de Nederlandse kalender van toepassing. Vermelde tijdstippen zijn ten alle tijden Nederlandse tijd.

11.4 Zowel de producent als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de producent het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

11.5 Elke Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij (i) vertrouwelijk behandelen, (ii) alleen gebruiken voor het doel waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is ontvangen, (ii) niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan derden ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken en (iv) slechts aan zijn personeel ter beschikking stellen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

11.6 Tijdens de duur van de Overeenkomst en voor een periode van twaalf (12) maanden na afloop daarvan zal Opdrachtgever geen medewerkers van Glow In The Dark in dienst nemen voor zover die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest.

11.7 Deze Algemene voorwaarden kunnen door Glow In The Dark worden gewijzigd. Wijzigingen zullen niet van kracht worden dan na verloop van 14 dagen nadat Opdrachtgever daarover in kennis is gesteld. 

© 2020 Glow In The Dark